Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Theo Đại nam nhất thống chí, tên cổ xưa nhất của Điềm Mặc là Điềm Điểm, Thời nhà Lý Điềm Điềm thuộc châu Định Biên. Đến thời Gia Long xã Điềm Mặc được gọi là Thủ Mặc thuộc tổng Thanh Hồng, châu Định Hóa. Năm 1835 xã Thủ Mặc được đổi tên thành Điềm Mặc của tổng Thanh Điểu, châu Định Hóa thuộc phủ Tòng Hóa.

Trước Năm 1946 xã Điềm Mặc hợp nhất với xã Thanh Điểu gọi chung là xã Nhất Định sau đổi tên thành xã Thanh Định. Ngày 25/3/1948 theo Sắc lệnh số 148/SL của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa về xóa bỏ cấp Phủ, Châu , Quận, đơn vị hành chính trên cấp xã gọi là cấp huyện, theo đó Châu Định Hóa được gọi là Huyện Định Hóa, cuối năm 1953, đầu năm 1954 xã Điềm Mặc được tách ra khỏi xã Thanh Định trở về đơn vị hành chính ban đầu. Ngày 07/02/1954 Ủy ban hành chính xã được thành lập và ổn định đến ngày nay.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3455

Tổng truy cập: 1159980